Ordinul de prohibiție la pescuit pentru anul 2015

Ordinul de prohibiție la pescuit pentru anul 2015

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de

protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2015

Având în vedere Referatul de aprobare nr. ………….al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit

şi Acvacultură şi Referatul de aprobare nr. …………al Direcţiei Biodiversitate din cadrul

Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice;

 

Luând în considerare prevederile:

– art. 12 alin.(4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi

acvacultura, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 317/2009, cu completările şi

modificările ulterioare;

– art. 1 din Anexa la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind

cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în râul Prut şi

în lacul de acumulare Stânca – Costeşti, semnat la Stânca la 1 august 2003, aprobat prin

HotărâreaGuvernuluinr.1207/2003;

– art. 7 alin.(5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor stucturi aflate în subordinea

acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art.11 alin.(1) din Hotărârea

Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi

Schimbărilor Climatice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul mediului şi schimbărilor climatice

emit următorul ordin:

SECTIUNEA 1 – Zone şi perioade de prohibiţie

Art. 1 -(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial,

recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare

acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie – 09 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durată de

45 de zile, în perioada 11 aprilie – 25 mai inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin.

(2) Se interzice pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti,

crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în râul Prut şi în zonele inundate permanent sau

temporar ale acestuia, precum şi în lacul de acumulare Stânca – Costeşti, pe o durată de 60 de

zile, în perioada 11 aprilie – 09 iulie inclusiv.

(3) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de

peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în faţa gurii Dunării – Meleaua Sfântu

Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie – 09 iunie inclusiv.

 

Art. 2 – În Complexul Razim-Sinoe şi lacurile litorale se instituie măsuri de prohibiţie pentru

pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti şi alte vieţuitoare

acvatice, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie –09 iunie inclusiv.

 

Art. 3 – Se declară zone de refacere biologică/zone de protecţie pentru resursele acvatice vii

următoarele:

 1. a) pe râul Prut, sectorul cuprins între barajul Stânca-Costeşti şi confluenţa cu râul Elan, tot

timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de

prohibiţie prevăzute la art. 1 alin. (2);

 1. b) pe Dunărea Veche sectorul cuprins între confluenţa cu canalul Sulina, de la Mm 8+900 şi

până la confluenţa cu canalul Răducu, tot timpul anului;

 1. c) lacul Gâsca din Complexul Somova-Parcheş, tot timpul anului;
 2. d) lacurile Erenciuc şi Zmeica, tot timpul anului;
 3. e) cursul vechi al braţului Sfântu Gheorghe în zona rectificată (Uzlina) cuprinsă între……..,

tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei

de prohibiţie prevăzute la art. 1 alin. (1), cu eliberarea în mediul acvatic a peştelui şi a altor

vieţuitoare acvatice capturate;

 1. f) pe braţul Chilia, zona km 72-77 Pardina, pe o durată de 60 zile, în perioada 15 martie – 13

mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 01 octombrie – 29 noiembrie inclusiv, fără a

aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);

 1. g) pe Dunăre, zonele Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5 – 65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului şi

Pluton) pe o durată de 60 zile, în perioada 15 martie – 13 mai inclusiv si pe o durată de 60 de zile

în perioada 1 octombrie – 29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie

instituite la art. 1 alin. (1);

 1. h) pe braţul Borcea, zona km 37 – 41 ( Stelnica -Feteşti), pe o durată de 60 zile, în perioada 15

martie -13 mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie – 29 noiembrie

inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);

 1. i) zonele cu regim de protecţie integrală din perimetrul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”,

tot timpul anului;

 1. j) zona Rezervaţiei Marine Vama Veche-2 Mai, delimitată de coordonatele:

NV: 43° 47′ lat. N şi 28° 35′ 18″ long. E;

NE: 43° 47′ lat. N şi 28° 40′ long. E;

SV: 43° 44′ 20″ lat. N şi 28° 35′ 18″ long. E;

SE: 43° 44′ 20″ lat. N şi 28° 40′ long. E

şi a cărei limită dinspre mal este balizată, tot timpul anului;

 

Art. 4 – (1) În zonele de refacere biologică/zonele de protecţie sunt interzise:

 1. a) pescuitul oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice;
 2. b) lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existenţa resurselor

acvatice vii, cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei, tăierea şi recoltarea plantelor, extragerea

de nămol, nisip şi pietriş, colectarea gheţii;

 1. c) lucrări în zona malurilor, precum şi tăierea arborilor şi arbuştilor de pe mal;
 2. d) admiterea în zonă a raţelor şi gâştelor domestice.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), activităţile prevăzute la lit. a)-c) nu sunt interzise

în următoarele situaţii:

 1. a) când pescuitul se desfăşoară în scop ştiinţific;
 2. b) din considerente de prevenire a calamităţilor naturale.

 

SECŢIUNEA a 2-a Specii şi perioade de prohibiţie

Art. 5-(1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv şi familial al speciilor de peşti şi

al altor vieţuitoare acvatice, după cum urmează:

 1. a) ştiuca, pe o durată de 45 zile, în perioada 01 februarie – 17 martie inclusiv, cu respectarea

prevederilor art. (1);

 1. b) pietrarul (Zingel zingel), ghiborţul de râu (Gymnocephalus baloni), cernuşca

(Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), şalăul vărgat (Stizostedion volgensis),

aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul de baltă

(Proterorhinus marmoratus), guvidul (Neogobius syrman), zglăvoaca răsăriteană (Cottus

poecilopus), lostriţa (Hucho hucho), mihalţul (Lota lota) şi caracuda (Carassius carassius),

precum şi alte vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor

naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011,

cu modificările ulterioare, tot timpul anului;

 1. c) coregonul, păstrăvul de mare (somonul de Marea Neagră), lipanul, tot timpul anului;
 2. d) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu şi păstrăvul fântânel, începând cu data intrării în

vigoare a prezentului ordin până la data de 30 aprilie inclusiv şi din 15 septembrie până pe 31

decembrie;

 1. e) sturionii, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific şi a pescuitului

reproducătorilor de sturioni în stare vie pentru programele de populare a Dunării şi dezvoltare a

acvaculturii de sturioni;

 1. f) capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana), pe o durată de 62 de zile, în perioada 1

iulie -31 august inclusiv.

(2) În apele Mării Negre se interzic:

 1. a) prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), pescuitul specializat al rechinului cu traul,

ohane şi paragate, precum şi capturarea, deţinerea şi comercializarea acestuia, de la data intrării

în vigoare a prezentului ordin până la 30 aprilie inclusiv şi în perioada 15 octombrie – 30

noiembrie inclusiv;

 1. b) reţinerea la bord a femelelor de rechin gestante, pe toată perioada anului;
 2. c) pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific şi a

pescuitului reproducătorilor de sturioni în stare vie pentru programele de populare a Dunării şi

dezvoltare a acvaculturii de sturioni;

 1. d) pescuitul guvizilor, pe o durată de 30 de zile, în perioada 1 mai – 30 mai inclusiv;
 2. e) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, menţinându-se obligativitatea raportării capturilor

accidentale de delfini inclusiv din ZEE (zona economică exclusivă).

 

(3) Pescuitul calcanului se supune dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. …..al Consiliului din

………de stabilire, pentru 2015, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite resurse halieutice şi

grupe de resurse halieutice aplicabile în Marea Neagră.

 

(4) Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasă egală sau mai mare de 400 mm (2a ≥ 400 mm), iar dimensiunea minimă a exemplarelor care vor

fi reţinute pe timpul pescuitului va fi de cel puţin 45 cm (lungime totală).

(5) Prin excepţie de la prevederile art. 1, alin. (1) speciile marine de peşti altele decât cele

prevăzute la alin. (2) şi (3) din prezentul articol sunt permise la pescuit tot timpul anului, cu

folosirea uneltelor specifice autorizate;

(6) Capturarea rapanei (Rapana venosa) este permisă tot timpul anului. Utilizarea “beam

traulului” în perioada de prohibiţie a calcanului, se poate face cu obigativitatea notificării

Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură la fiecare ieşire/intrare în port a

ambarcaţiunilor, pentru verificarea eventualelor capturi accidentale de calcan.

Art. 6 – Prohibiţia pescuitului în scop comercial, familial şi recreativ/sportiv a scrumbiei de

 

 

Dunăre se stabileşte, pe sectoare astfel:

 1. a) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe

o durată de 12 zile, în perioada 11 aprilie – 22 aprilie inclusiv;

 1. b) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km

238, pe o durată de 21 de zile, în perioada 15 aprilie – 05 mai inclusiv;

 1. c) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Gura Timocului, km

845,6, pe o durată de 30 de zile, în perioada 02 mai – 31mai inclusiv;

 1. d) în conformitate cu prevederile legale în vigoare în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta

Dunării se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei folosind maxim 2 setci în perioada

01aprilie – 10 aprilie inclusiv.

 1. e) în sezonul de pescuit la scrumbie capturile accidentale de ciprinide asiatice (sânger, novac,

cosaş) se pot reţine în vederea valorificării.

Art. 7 – (1) Capturarea sturionilor pentru programele de populare de susţinere a Dunării şi

dezvoltare a acvaculturii de sturioni, precum şi în scop ştiinţific cu autorizaţie specială de

capturare a reproducătorilor de sturioni, se realizează în stare vie, pe o durată de 45 zile, în

perioada 15 martie -30 aprilie inclusiv, în zonele:

 1. a) Dunăre, Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului şi Pluton);
 2. b) braţul Borcea, km 37 -41 (Stelnica- Feteşti);
 3. c) pe braţul Chilia, zona km 72 – 77 Pardina.

(2) Capturarea sturionilor în scop ştiinţific, cu autorizaţie specială de capturare a

reproducătorilor de sturioni, se poate face şi în alte zone decât cele prevăzute la alin.(1), cu

marcarea şi eliberarea imediată a acestora în mediul acvatic.

 

SECŢIUNEA a 3-a Dispoziţii finale

Art. 8 -(1) Caracteristicile tehnice şi condiţiile de folosire a uneltelor şi metodelor de pescuit

comercial sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008

privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi

metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale, cu modificările şi completările

ulterioare.

(2) Se interzice folosirea năvoadelor în delta şi în lunca inundabilă a Dunării în perioada 01

aprilie – 31 august inclusiv şi în complexul Razim-Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, în perioada

01 aprilie – 30 septembrie inclusiv.

(3) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în bălţile, lacurile, gârlele şi canalele

de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, în perioada 1 iulie – 31 august inclusiv.

(4) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în complexul Razim-Sinoe şi în

celelalte lacuri litorale, tot timpul anului.

(5) Pentru Golful Musura, Meleaua Sfântu Gheorghe care cuprind habitate piscicole cu apă

dulce se aplică reglementările de pescuit pentru zonele de lacuri şi bălţi.

(6) Pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării este permis pescuitul cu cârlige cu nadă

(paragate şi pripoane), cu interzicerea folosirii ca momeală a speciilor de peşti protejate.

Art. 9 – (1) Capturarea speciilor de peşti şi a altor vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4

A şi 4 B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări

prin Legea nr. 49/2011, cu modificările ulterioare, se supune derogărilor stabilite potrivit

respectivei ordonanţe de urgenţă.

(2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), dimensiunile minime ale peştilor şi altor

vieţuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii

şi dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice

vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.

Art. 10 – (1) Prevederile prezentului ordin nu se aplică unităţilor de acvacultură, inclusiv celor

situate în ariile naturale protejate, cu excepţia celor din teritoriul Rezervaţiei Biosferei “Delta

Dunării”.

(2) În amenajările piscicole situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”

activitatea de pescuit este permisă, în perioada de prohibiţie, numai dacă administratorii

amenajărilor piscicole deţin licenţă de acvacultură eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit

şi Acvacultură şi avizul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, eliberat în baza

următoarelor documente:

 1. a) facturi fiscale în ultimii 3 ani, pe specii, de achiziţie a materialului piscicol de la societăţile

de profil autorizate în producerea de material piscicol şi dovada populării;

 1. b) bilanţul financiar-contabil anterior anului pentru care se solicită avizul;
 2. c) facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea heleşteielor;
 3. d) licenţă de acvacultură eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.

(3) Activitatea de pescuit în amenajările piscicole se face prin notificarea prealabilă cu 48 de

ore înainte şi în prezenţa reprezentanţilor Administraţiei Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”.

Art. 11-Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează potrivit dispoziţiilor

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu

modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale

Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, cu modificările şi

completările ulterioare.

Art. 12- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României Partea I.

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel CONSTANTIN

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila KORODI

Sursa: http://www.anpa.ro/ zone-perioade-prohibitie-2015

Va ajutam?
Buna ziua, doriti informatii suplimentare?
Powered by